Καλλιτεχνικές Εγκαταστάσεις

Στα πλαίσια του Ιριδα Visions κλήθηκε η καλλιτεχνική ομάδα X-ART για να δημιουργήσει μια σειρά καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων στους χώρους της Πανεπιστημιακής Λέσχης.

Η κολεκτίβα X-ART δημιουργήθηκε το 2020 στην καρδιά της πανδημίας έχοντας ως αποστολή της να συνεχίσει στο μονοπάτι του ρεύματος Bauhaus – αργότερα Black Mountain College – και να εξελιχθεί ως μια πολυπολιτισμική ομάδα πειραματικής multimedia art.

Μετά από πρόσκληση του φεστιβάλ Irida Visions, δημιουργήσαμε μια εγκατάσταση πολυμέσων που έρχεται σε διάλογο με τον υπέροχο χώρο του κινηματογράφου Ίρις στην Αθήνα. Χρησιμοποιήσαμε τις διάφορες διαστάσεις της κινηματογραφικής γλώσσας – φως, προβολές, φίλτρα, βίντεο και ταινίες- για να δημιουργήσουμε καθηλωτικές εγκαταστάσεις στους χώρους των επισκεπτών.

Στην είσοδο, δύο εγκαταστάσεις πολυμέσων υποδέχονται το κοινό με άμεσες αναφορές στην καλλιτεχνική κινηματογραφική ιστορία (ως φόρος τιμής στους Nam Jun Paik και Fluxus). Αυτά τα πειραματικά έργα χρησιμοποίησαν υλικό που διατίθεται επιτόπου από τους κινηματογραφικούς και φωτογραφικούς Τομείς (διάφοροι προβολείς, οθόνες τηλεόρασης, πιάνο, συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων…) και προσφέρουν έναν ποιητικό διάλογο με την αρχιτεκτονική της αίθουσας εισόδου.

Περαιτέρω, στη σκηνή και στη μνημειακή σκάλα, προτείνουμε μια σκηνογραφία εμπνευσμένη από τους πρώιμους πρωτοπόρους της τέχνης «φως και χώρος», Dan Flavin και James Turell.

Ως συλλογική δύναμη, θεωρήσαμε ιδιαίτερα σημαντικό να συμμετάσχουμε στις ομαδικές προσπάθειες του Irida Visions για να διατηρήσουμε μια μορφή ζωντανού πολιτισμού σε αυτόν τον ιστορικό τόπο και να δείξουμε πώς η γλώσσα του κινηματογράφου μπορεί να συναντήσει τη σύγχρονη τέχνη.

Η συλλογική ομάδα X-ART είναι: Simona Dimache, Alexandra Dimache, Mihaela Mago, Nicolas Hermann και Eric Michel

Ακολουθεί το κείμενο στα Αγγλικά.

For the Irida Visions Festival we invited the X-ART collective to create a series of installations inside the spaces of the University Club.

X-ART collective was created in 2020 in the heart of the pandemic with a mission to continue on the path of Bauhaus spirit – later Black Mountain College – to evolve as a multicultural group into experimental multimedia art.

At the invitation of Irida Visions film festival, we created a multimedia installation in dialogue with the magnificent space of Iris Cinema in Athens. We used the various dimensions of the language linked to cinema – light, projections, filters, videos and films – to create immersive installations throughout the parcourse of the visitors. 

In the entrance two multimedia installations greet the public with direct references to artistic film history (as a tribute to Nam Jun Paik and Fluxus). These experimental works used the material available onsite from the cinema club and photography club (various projectors, TV monitors, a piano, media players…) and offers a poetic dialogue with the architecture of the entrance hall.

Further, on stage and in the monumental staircase, we propose a scenography inspired from early “light and space” art pioneers Dan Flavin and James Turell.

As a collective force we found it particularly important to join the Irida Visions team efforts to main a form of living culture in this historical place, and to show how the language of cinema can meet contemporary art.

X-ART collective team are:

Simona Dimache, Alexandra Dimache, Mihaela Mago, Nicolas Hermann and Eric Michel